Organizačná smernica pre prácu v lese

22.03.2015 09:27


Organizačná smernica pre prácu v lese a pre prípravu palivového dreva formou samovýroby.

Smernica  upravuje  organizačno-technické  podmienky pre prácu v lese  a  prípravu  palivového  dreva,  formou samovýroby,  v  lesných  porastoch  nachádzajúcich  sa  na  území  pozemkového  spoločenstva Urbariát Cigeľ.

V  lesných porastoch  môžu pracovať  iba osoby,  ktoré  spadajú  pod  povolenie  na  prácu  vydané  predsedom pozemkového   spoločenstva,   hospodárom,   prípadne  inou  osobou   z  výboru   pozemkového   spoločenstva poverenou predsedom.  Bez platného povolenia  na prácu nie je možné  na pozemkoch spoločenstva vykonávať pracovnú  činnosť.  Povolenie  sa  vydáva  na  obdobie  jedného mesiaca,    pričom  sa  môže  v  odôvodnených prípadoch  predĺžiť  najviac  na  obdobie  ďalšieho  mesiaca. Povolenie na prácu musí obsahovať,  okrem  iných náležitostí,  meno  osoby,    ktorá  o  povolenie  požiadala   a   je  zároveň  zodpovedná  za  vykonávané  práce   a dodržiavanie bezpečnostných  a  požiarnych  predpisov,  ako  aj  iných  podmienok  ustanovených  v povolení  a  je  povinná  mať  povolenie pri práci v lese pri sebe a na požiadanie sa ním preukázať.  Kontrolnú  činnosť sú poverení vykonávať všetci členovia výboru a členovia lesnej stráže.  Ak  sa  kontrolovaná osoba  pri práci v lese  nevie  preukázať  povolením  na prácu  je  povinná  prácu  okamžite ukončiť a opustiť porast. Takýto  prípad  sa  musí  nahlásiť   predsedovi  pozemkového  spoločenstva,    ktorý  preverí,  či sa  nejedná  o  nepovolenú prácu,  prípadne čierny výrub  a  príjme ďalšie opatrenia,  ktoré vychádzajú  zo stanov spoločenstva,  prípadne  ďalších právnych  noriem.  Drevná  hmota  nachystaná  bez  povolenia  na  prácu  sa  nesmie  odviezť  až do vyriešenia prípadu, inak sa takýto čin bude považovať za krádež.

Povolenie na prácu stráca platnosť v prípade porušenia podmienok  ustanovených v  povolení na prácu,  prácou mimo  vyznačeného  priestoru,  vypílením  neoznačených  stromov a  porušením  bezpečnostných  a požiarnych predpisov.

Pripravená drevná hmota je majetkom pozemkového spoločenstva až do jej zaplatenia na základe vystaveného dokladu  hospodárom,   prípadne   predsedom   spoločenstva.     Zmeria  a  účtuje  sa  všetka  manipulovaná  a pripravená  drevná  hmota,  nielen  odvezená.    Jej  odvoz  je   možný  až  po  prevedení  úhrady  u  ekonómky a odsúhlasení zodpovednými osobami (hospodárom prípadne predsedom).  Zvyšná haluzina  musí byť uložená na  organizované  kopy,  za  čo  zodpovedá  osoba  uvedená v povolení na prácu, inak sa k cene drevnej hmoty započítajú náklady na jej upratanie.

Porasty,  v ktorých sa  realizujú  lesné  práce  a  samovýroba  palivového  dreva,  každoročne  určuje  predseda
spoločenstva na základe  aktuálneho  hospodárskeho  plánu  prebierok a  ťažobnej  činnosti.   Uvedené porasty musia byť v  režime  prebierok,  prípadne ťažby  a  musia mať platné povolenie na výrub,  vystavené  odborným
lesným dozorom. V porastoch, ktoré nemajú platné povolenie na výrub, je takáto činnosť neprípustná.  Výnimku tvoria samostatne stojace stromy napadnuté hubovou hnilobou, prípadne inak poškodené stromy, predstavujúce potenciálne  nebezpečie  pre aktivity  vykonávajúce  sa v lese,  o čom  rozhodne  hospodár,  prípadne predseda spoločenstva. Takýto výrub sa eviduje ako úmyselná ťažba.


Cigeľ, 26.11.2014                                                                                            Július Krausko  predseda PS