Pozvánka na valné zhromaždenie konané 6.4.2018, o 16:30 v kultúrnom dome v Cigli

06.03.2018 15:30 

                                         P  O Z V Á N K A

Pozemkové spoločenstvo Urbariát   Cigeľ  Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa  6. apríla   2018  o 16,30 hod. v  kultúrnom dome v Cigli.
 

PROGRAM: 

  1.    Otvorenie 

  2.    Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej  komisie 

  3.    Správa mandátovej komisie 

  4.    Správa o činnosti PS  za rok 2017   a návrh úloh na rok 2018 

  5.    Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh  rozpočtu na rok 2018 

  6.    Správa Dozornej rady 

  7.    Schválenie volebného poriadku 

  8.    Diskusia 

  9.    Voľba orgánov spoločenstva 

  10.  Správa volebnej komisie 

  11.  Návrh na uznesenie - schválenie 

  12.  Záver 
 

Vaša účasť je vzhľadom  na voľby orgánov spoločenstva nutná. 

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť, splnomocnite  dospelú osobu,  

alebo člena výboru, aby Vás zastupoval, splnomocnenie môžete poslať aj  formou e-mailu. 

Po skončení Valného zhromaždenia budú vyplácané podiely.

V časti NÁVRATKA vyplňte  kolónku "číslo účtu", na ktorý  budeme v budúcnosti posielať podiely. 
  
 

www.urbarcigel.sk                                                                       Július Krausko  v.r 

e-mail:urbar.cigel@gmail.com                                                         predseda                                                                                                                                  
tel:     0918 660 350                                                  Pozemkového spoločenstva  Urbariát Cigeľ