Pozvánka na Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.2015

22.03.2015 09:13

                         P O Z V Á N K A

Pozemkové spoločenstvo Urbariát  Cigeľ Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa  17. apríla  2015 o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Cigli.


PROGRAM:

  1.  Otvorenie

  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

  3. Správa mandátovej komisie

  4. Správa o činnosti PS  za rok 2014  a návrh úloh na rok 2015

  5. Správa o hospodárení za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

  6. Správa Dozornej rady

  7.  Diskusia

  8. Návrh na uznesenie - schválenie

  9. Záver


Vaša účasť je nutná. Pozvánku prineste so sebou.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť,

splnomocnite dospelú osobu, aby Vás zastupovala.

Po skončení Valného zhromaždenia budú vyplácané podiely.


www.urbarcigel.sk                                                                      Július Krausko  v.r

e-mail:urbar.cigel@gmail.com                                                             predseda   

                                                                                    Pozemkového spoločenstva Urbariát Cigeľ