Pozvánka na Valné zhromaždenie konané dňa 7.apríla 2017

07.03.2017 16:19

Pozemkové spoločenstvo Urbariát  Cigeľ  Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa  7. apríla  2017  o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Cigli.

PROGRAM:

  1.  Otvorenie

  2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie

  3.  Správa mandátovej komisie

  4.  Správa o činnosti PS  za rok 2016 a návrh úloh na rok 2017

  5.  Správa o hospodárení za rok 2016  a návrh rozpočtu na rok 2017

  6.  Správa Dozornej rady

  7.  Diskusia

  8.  Návrh na uznesenie - schválenie

  9.  Záver

Vaša účasť je nutná.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť,

splnomocnite dospelú osobu, alebo člena výboru, aby Vás zastupoval.

Po skončení Valného zhromaždenia budú vyplácané podiely.


www.urbarcigel.sk                                   Július Krausko  v.r

e-mail:urbar.cigel@gmail.com                         predseda                                                                                                                                     

tel:     0918 660 350                   Pozemkového spoločenstva  Urbariát Cigeľ