Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbariát Cigeľ, konané 26.4.2019 o 16:30 hod v kultúrnom dome v Cigli

08.04.2019 15:56  
  

                                                           P O Z V ÁN K A


 


Pozemkové spoločenstvo Urbariát Cigeľ  Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční
dňa  26. apríla  2019  o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Cigli.


 

PROGRAM:

  1.    Otvorenie

  2.    Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

  3.    Správa mandátovej komisie

  4.    Správa o činnosti PS  za rok 2018 a návrh úloh na rok 2019

  5.    Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh  rozpočtu na rok 2019

  6.    Správa Dozornej rady

  7.    Zmeny v zakladacej zmluve a stanovách  spoločenstva

  8.    Diskusia

  9.    Návrh na uznesenie - schválenie

  10.  Záver

Vaša účasť je nutná.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť, splnomocnite dospelú osobu, alebo člena výboru, aby Vás zastupoval, splnomocnenie môžete poslať aj formou e-mailu.

Po skončení Valného zhromaždenia budú vyplácané podiely.

V časti NÁVRATKA vyplňte kolónku "číslo účtu", na torý budeme v budúcnosti posielať podiely.


www.urbarcigel.sk                                                           Július Krausko  v.r

e-mail:urbar.cigel@gmail.com                                                                                                                           

tel:     0918 660 350                                                             predsdeda
                                                                       Pozemkového spoločenstva  Urbariát Cigeľ