Pozvánka na Valné zhromaždenie konané dňa 8.apríla 2016

04.03.2016 19:39

P O Z V Á N K A

Pozemkové spoločenstvo Urbariát  Cigeľ Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa  8. apríla  2016 o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Cigli.


PROGRAM:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

  3. Správa mandátovej komisie

  4. Správa o činnosti PS  za rok 2015  a návrh úloh na rok 2016

  5. Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

  6. Správa Dozornej rady

  7. Diskusia

  8. Návrh na uznesenie - schválenie

  9. Záver


Vaša účasť je nutná. Pozvánku prineste so sebou.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť,

splnomocnite dospelú osobu, aby Vás zastupovala.

Po skončení Valného zhromaždenia budú vyplácané podiely.


www.urbarcigel.sk                                                                      Július Krausko  v.r

e-mail:urbar.cigel@gmail.com                                                             predseda   

0918 660 350                                                                                     Pozemkového spoločenstva Urbariát Cigeľ