Prijaté dokumenty pre rok 2021

02.05.2021 16:00

 

           

Uznesenie výboru pozemkového spoločenstva Urbariát Cigeľ

Číslo 1/2021

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v  súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným korona vírusom SARS – CoV-2 na území Slovenskej republiky , kedy bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, nemože sa konať ani valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbariátu Cigeľ ,  ktoré sa obvykle zvoláva v jarných mesiacoch bežného roku na účely schválenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok a ďalších potrebných dokumentov pre prevádzku spoločenstva.

            Na vzniknutú situáciu reagovalo vláda SR schválením návrhu zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a v § 32 b zákona v prechodnom ustanovení dal oprávnenia výborom spoločenstiev konať za valné zhromaždenie.

            V súlade s § 32 b zákona č. 97/2013 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Výbor PS Urbariát Cigeľ schválil nasledovné dokumenty:

 

  1. Rozbor hospodárenia PS Urbariát Cigeľ za rok 2020
  2. Návrh rozpočtu PS Urbariát Cigeľ na rok 2021
  3. Plán úloh pre PS Urbariát Cigeľ na rok 2021
  4. Výplatu podielov na zisku pre členov pozemkového spoločenstva za rok 2019 vo výške 10€ za čiastku a za rok 2020 vo výške 10€ za čiastku
  5. Podpísanie nájomnej zmluvy na TTP v lokalite „Hrby“ s firmou Agrodan Koš.                             

 

 

 

Plán úloh na rok 2021 pre PS Urbariát Cigeľ

 

Ťažba celkom (roky 2019 – 2028)   13 018m3, ihličnatá 1240 m3, listnatá 10769m3

    

A. Obnovná ťažba: 9595 m3, z toho ihličnatá 1240 m3, listnatá 8355 m3

 

B. Ťažba výchovná nad 50 rokov: 2424 m3, z toho ihličnatá 614 m3, listnatá 2424 m3

 

C. Ťažba výchovná do 50 rokov: 2424 m3, z toho ihličnatá 395 m3, listnatá 999 m3

 

PLÁN NA ROK 2021

 

A. Obnovná ťažba: spolu 600 m3, porast č. 66A:    100 m3

                                                           porast č. 84:      200 m3

                                                           porast č. 69A:   100 m3

                                                           porast č. 73:      200 m3

 

B. Ťažba výchovná nad 50 rokov: spolu 586 m3,  porast č. 56A:  169 m3

                                                                                    porast č.58:      214  m3

                                                                                    porast č 99:      176 m3

 

C. Ťažba výchovná do 50 rokov: zatiaľ sa neplánuje

 

D:  Pestovná a ochranná činnosť: ochrana mladých porastov pred zaburinením 2 krát ročne vyžínanie a ochrana pred obžermi, chemická prípadne mechanická ochrana, raz ročne ideálne v jesennom termíne.

 

 

Pri pracovných činnostiach dodržiavať predpisy BOZP a PO, riadiť sa organizačnou smernicou číslo 2/11-2014 o práci na lesných pozemkoch pozemkového spoločenstva ako aj    predpisom Pracovné náplne  jednotlivých  členov výboru podľa  funkčného zaradenia.

 

E: Výplata podielov na zisku: vyplatiť podiely na zisku pre členov pozemkového spoločenstva Urbariát Cigeľ za rok 2019 vo výške 10€ za čiastku a za rok 2020 vo výške 10€ za čiastku.

 

 

 

V Cigli 30.3.2021                                                                   Július Krausko

                                                                                  predseda pozemkového spoločenstva

                                                                                                                  Urbariát Cigeľ