Informácie o nás

V piatok 26.4.2013 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbár Cigeľ, na ktorom po vyše dvadsiatich rokoch došlo k zmene v jej vedení. Dovtedajší predseda Šimon Svitok už ďalej nekandidoval spoločne s niekoľkými ďalšími členmi výboru. Spoločenstvo má celkovo 759 podielov a obhospodaruje takmer 350 ha lesa. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnila nadpolovičná väčšina urbárnikov, čo predstavovalo 63,97%
 

Novým predsedom sa stal Július Krausko, ktorý získal 51,45% hlasov. Ďalej boli zvolení títo členovia výboru: Blažena Máliková, Ján Fajer, Pavol Mikuš, Mgr. Vincent Chrebet a Vladimír Krausko. Do dozornej rady boli zvolení: Antónia Šušolová, Matúš Čertík a Ján Krausko.
.

Zdroj: www.cigel.sk

História spoločenstva

Novodobé zápisy z Urbáru v Cigli a jeho činnosť sa datuje od roku 1927, kedy nám časť Urbáru bola daná do správy Handlovskými uhoľnými baňami. Zásluhu na založení Urbáru mali občania Juraj Bobok, Jozef Mikuš a Vendelín Mjartan, keď vyhrali súd v Bratislave. Od tohto obdobia sa začala hora obhospodarovať spoločne. Bol zvolený predseda a šesť členov výboru. Vtedy sa zabezpečoval chod Urbáru tým, že sa hora strážila, les sa obnovoval, rozdeľovalo sa drevo, vykonávali sa licitácie, opravovali sa cesty a mosty vedúce do lesa, skrátka riadili celú činnosť Urbáru.

Dňa 19.2.1992 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza bývalého Urbariátu. Bolo tam prítomných 102 členov, a ich dedičov. Do prípravného výboru boli zvolení:
1. Krausko Jozef č. 164
2. Krausko Jozef č. 279
3. Šnirc Marián č. 49
4. Čertík Jozef č. 286
5. Svitok Štefan č. 31
6. Mikuš Ján č. 25
7. Cmarko Peter č. 316
Ustanovujúci výbor na svojej schôdzi 25.2.1992 poveril pána Jozefa Krauska č. 164, aby rozdelil funkcie vo výbore. Výbor začal pracovať v zložení:
1. Krausko Jozef č.279                       predseda
2. Šnirc Marián č. 49                          gazda
3. Mikuš Ján č. 25                               pokladník
4. Krausko Jozef č. 164                      člen
5. Čertík Jozef č. 286                         člen
6. Svitok Štefan č. 31                         člen
7. Cmarko Peter č. 316                       člen
Výbor v tomto zložení pracoval na administratívnych prácach súvisiacich s navrátením Urbariátu od organizácií, ktoré ich majetok užívali a ďalšie práce, ktoré súviseli s Urbariátom počas dočasného výboru. Prípravný výbor ukončil svoju činnosť 30.3.1993. Odovzdanie agendy bolo uskutočnené 28.5.1992. Agendu odovzdávali: Krausko Jozef č. 279 a Mikuš Ján č. 25.
Agendu preberali: Šimon Svitok č. 219, Mikuš Stanislav č. 115, Mikušová Mária č. 20, Mikuš Pavol č. 30, Chrebetová Emília č. 244, Cmarko Peter ako gazda a členovia revíznej komisie Ing. Jozefína Kotríková a Mária Chrebetová.
V tom čase urbárnici používali pečiatku „Pečiatka bývalých urbarialistov obce Cigeľ“.
V roku 1992 preberá na ustanovujúcej schôdzi Urbár pán Šimon Svitok, z ktorého iniciatívy sa začínajú konať veľmi náročné administratívne práce na definitívne a právne prevzatie Urbáru. Zavádzajú sa Evidenčné karty a overuje sa právoplatnosť dedičov urbárskeho majetku. Do novozvoleného výboru boli zvolení:
1. Cmarko Peter
2. Chrebetová Emília
3. Mikuš Pavol
4. Fajer Ján
5. Mikuš Stanislav
6. Mikuš Ján
7. Mikušová Mária
Až po novozvolení nového výboru pod vedením predsedu p. Šimona Svitka bol praktický konštituovaný Urbár a bol registrovaný na obvodnom výbore Prievidza. Okresný úrad v Prievidzi odbor pozemkov, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vydal 8.12.1997 rozhodnutie, že sme zapísaní do registra pod č.12/1997 – SPS. Veľmi bohatá je aj pestovná činnosť. Bolo vysadených 60 800 ks sadeníc (smrek, buk a jedľa).
Viac volebných období, až do roku 2013 bol výbor v tom istom zložení a PS dosahovalo dobré výsledky.
1. Šimon Svitok           č. 289              predseda
2. Milan Šušol              č.273                podpredseda
3. Blažena Máliková    Pd 3/12             hospodárka
4. Vincent Chrebet       č. 300               tajomník
5. Eduard Šušol            č. 278               gazda
6. Ján Fajer                   č. 294               člen
7. Pavol Mikuš             č. 30                 člen a gazda
Dozorná rada:
1. Ľudovít Fábry           č. 292               predseda
2. Antónia Šušolová      č. 274               členka
3. Matúš Čertík             č. 23                 člen

Zdroj: z kroniky obce