Základné dokumenty

Nové vedenie pozemkového spoločenstva

14.04.2023 22:39
V piatok 14. apríla 2023 sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom bol zvolený nový predseda, Ing. Stanislav Marcikán.

Doplnenie výboru

09.03.2021 13:07
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Cigeľ hľadá záujemcov z radov vlastníkov spoločenstva na prácu vo výbore pozemkového spoločenstva na funkciu tajomník, tajomníčka, takisto hľadá do výboru záujemcu na pozíciu účtovník, učtovníčka, nakoľko členovia výboru sa vzdali týchto funkcíí a odstúpili....

Zmluva o pozemkovom spoločenstve upravená na VZ 26.4.2019

25.05.2019 18:53
 Na VZ Pozemkového spoločenstva Urbatiát Cigeľ, dňa 26.4.2019 bola upravená Zmluva o založení PS Cigeľ_2019.pdf

Stanovy Pozemkového spoločenstva Urbariát Cigeľ, platné od 26.4.2019

24.05.2019 18:34
Valné zhromaždenie dňa 26. apríla 2019 schválilo upravené Stanovy PS Cigeľ_2019.pdf

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbariát Cigeľ, konané 26.4.2019 o 16:30 hod v kultúrnom dome v Cigli

08.04.2019 15:56
...

Organizačná smernica pre prácu v lese

22.03.2015 09:27
Organizačná smernica pre prácu v lese a pre prípravu palivového dreva formou samovýroby.Smernica  upravuje  organizačno-technické  podmienky pre prácu v lese  a  prípravu  palivového  dreva,  formou samovýroby,  v  lesných ...

Stanovy pozemkového spoločenstva

28.02.2014 21:06
Valné zhromaždenie dňa 26. 4. 2019 svhválilo Stanovy_2019.pdf

Zmluva o spoločenstve podľa ustanovení zákona 97/2013

28.02.2014 20:57
Valné zhromaždenie nášho pozemkového spoločenstva dňa 28. februára 2014 schválilo Zmluvu o založení PS Cigeľ

Z chotára Cigľa

Pozemkové spoločenstvo

Pozemkové spoločenstvo sa v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve.

Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2.000 m2. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na nadobudnutie vlastníctva prechodom, t.j. dedením alebo vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona. Zároveň sa umožňuje nadobudnutie podielu zodpovedajúceho menšej výmere ako 2.000 m2, avšak iba za podmienky, že celkový podiel nadobúdateľa resp. podiely (vrátane už vlastného podielu) budú zodpovedať výmere aspoň 2.000 m2.

Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže sa rozhodnúť, že ho ponúkne na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru a ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.

Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný, rovnako sa zakazuje prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo.

Pozemkové spoločenstva musí každoročne, najneskôr do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka. Členovia spoločenstva sú zo zákona povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach patriacich do jeho pôsobnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva.

Zákon č. 97/2013 Z. z. zakotvil povinnosť výboru najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejniť oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia; obvyklé miesto uverejnenia určí spoločenstvo v stanovách. Zhromaždenie rozhoduje aj o nakladaní so spoločnou nehnuteľnosťou.

Výbor je oprávnený konať za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

https://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-v-pravnej-uprave-pozemkovych-spolocenstiev-468.html

Novinky

Nový predseda

15.04.2023 08:42
V piatok 14. apríla 2023 sa konalo valné zhromaždenie, na...

Prijaté dokumenty pre rok 2021

02.05.2021 16:00
           

Pozvánka na valné zhromaždenie konané 6.4.2018, o 16:30 v kultúrnom dome v Cigli

06.03.2018 15:30
 ...

Pozvánka na Valné zhromaždenie konané dňa 7.apríla 2017

07.03.2017 16:19
Pozemkové spoločenstvo Urbariát  Cigeľ  Vás týmto...

Pozvánka na Valné zhromaždenie konané dňa 8.apríla 2016

04.03.2016 19:39
P O Z V Á N K APozemkové spoločenstvo...

Pozvánka na Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.2015

22.03.2015 09:13
          

Brigáda na Križkovských lúkach

21.06.2014 22:37
Čo:        Oprava studničky...

Informácie pre návštevníkov

11.04.2014 10:32
Na našich stránkach nájdu návštevníci a záujemcovia o...

Webová prezentácia bola spustená

11.04.2014 10:31
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.